ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ โรงเรียน
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ นางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน 053121131
2 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 053222475
3 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน 053278009
4 โรงเรียนกาวิละอนุกูล นาย่วรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 053244770
5 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 053498145
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่
9 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำเภอเชียงดาว
11 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
12 โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
13 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
14 วิทยาลัยการอาชีพฝาง
15 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
16 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการ 0 5322 1493