ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ แรงงาน
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
2 สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการ 053121002 - 3
3 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการฯ