ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 เชียงใหม่
2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 053121157
3 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง นางสาวสุวรีย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ 053-279264 ต่อ 101
4 ศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 053-104144
5 นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่
6 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวพิมพ์พร เหล่าไชย ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน 053047337
7 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
8 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์จังหวัดเชียงใหม่
9 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
10 สำนักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่
11 บ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่
12 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง นางนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง 053-210872
13 ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ นางแสงดาว อารีย์เกิดเพียร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 053037022
14 สำนักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 1
15 สำนักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2
16 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ นายสุกิตติ์ รักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ 053-296122