ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 สำนักงานสิ่งแวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) นายประดิษฐ์ สีใส ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่ 1 053218032
2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
3 ส่วนจัดการต้นน้ำ
4 ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่
5 สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่
6 สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าเชียงใหม่
7 ส่วนอุทยานแห่งชาติ
8 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ
9 ส่วนอุทกวิทยา (เชียงใหม่)
10 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำปิงตอนบน
11 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 052-081758
12 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ นายเกรียงศักดิ์ พยุงแสนกุล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 053 245356
13 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
14 องค์การสวนพฤกษศาสตร์
15 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
16 อุทยานแห่งชาติออบหลวง