ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 053-112708
2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 053112617
3 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 053112733
4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
6 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
7 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 053112090
8 เรือนจำจังหวัด ณ ฝาง
9 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
10 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 053112492
11 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นายมานพ พุทธวงค์ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 053-277156
12 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
13 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 053112671-2
14 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 053112034
15 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 0 5311 2595 - 6
16 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอังคณา เตชะโกเมนท์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 053112622