ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ สำนักพระราชวัง
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์