ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ คมนาคม
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 นายภูเมศ สุขม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 053218150
2 สำนักงานทางหลวงที่ 1 นายวรศักดิ์ วงษ์รอด วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 0-5327-7608 ,0-5327-6744
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 นายสุวิชาณ สุระบาล วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 053278700
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 นายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 053260676
5 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 053891446
6 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ นายสมพงษ์ มอญแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 053221646
7 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ นายพงษ์ธร ชำนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ 053357437
8 สำนักทางหลวงชนบทที่ 10
9 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 นายชัยโรจน์ คงบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 กรมเจ้าท่า 053-223312