ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ เกษตรและสหกรณ์
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ นางเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ 053-114096
2 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคเหนือตอนบน
3 สำนักงานชลประทานที่ 1 นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 053-243984
4 โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 053-112200
5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 053-865929
6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด 0-5310-6476
7 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายไพรัตน์ ทับประเสิรฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 053 38 9228 - 9 ต่อ 102
8 ศูนย์ปฎิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 นายสิทธิ์ศักดิ์ เหมือนมี ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 053-104599
9 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 053121236
10 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 053121366
11 ศูนย์และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ นายประสาน พรโสภิณ ผู้อำนวยการ 053498428
12 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ นายศิริพงษ์ สารถ้อย นักวิชาการประมงชำนาญการ 053-904013
13 หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) นายพลาธิป อภินันท์ศิริ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) 053104540
14 หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก
15 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 053217305
16 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่