ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
2 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 0 5328 3734 0 5328 3735
3 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นางศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง ผู้อำนวยการ 053276068
4 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่(ช่อง11)
5 สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. จังหวัดเชียงใหม่
6 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง
7 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ พันเอกวรเทพ บุญญะ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) 053112721
8 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)
9 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต5
10 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ นางพรสวรรค์ สมาน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ 053-112924
11 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ