ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ ยุติธรรม
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5
2 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ นายเทอดธรรม อดิศัยเดชรินทร์ ผู้อำนวยการ 053299934 053297405
4 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3
5 ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5
6 สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
7 เรือนจำกลางเชียงใหม่ นายสมรัตน์ เข็มศิริ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ 053-047354-5
8 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ นายเทอดธรรม อดิศัยเดชรินทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.เชียงใหม่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 053-297043