ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ ตุลาการ
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 ศาลอุทธรณ์ ภาค 5
2 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
3 ศาลจังหวัดเชียงใหม่
4 ศาลแขวงเชียงใหม่
5 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ นายชยาธร เฉียบแหลม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 053921920
6 ศาลจังหวัดฝาง
7 ศาลแรงงานภาค 5
8 ศาลปกครองเชียงใหม่