ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ การคลัง
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 สำนักงานคลังเขต 5 นางสาววาสนา สมมุติ คลังเขต 5 0-5311-2482-4
2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ 053-112694
3 ศาลาธนารักษ์
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 นายดิเรก คชารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 053-281778-9
5 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ นางสาวลลิตา อรรถพิมล นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 053-270660
6 ด่านศุลกากรเชียงดาว
7 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 053240486
8 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 053-112393
9 สำนักงานสรรพากรภาค 8 นางสาวสุรีรัตน์ คนธ์รัตนะกุล สรรพากรภาค 8 0-5311-2363 ต่อ 333
10 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 นางสาวสุวดี จิตนราพงศ์ สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 053112409 ต่อ 101
11 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 นายอำนาจ เรืองแสง สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 053-112440
12 สนง.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภ.1
13 สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่