ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัย
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 5387 3013
3 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
4 มหาวิทยาลัยพายัพ
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี 053921444
6 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
7 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ 053213269
8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่