ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ การต่างประเทศ
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ 053-112291