ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ ศึกษาธิการ
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นายเรืองยศ ปันศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 053346666 ต่อ 402
5 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 นายสกุณ แก้วพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 053461089
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 053341375-6
8 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
11 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 053218599
12 ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ (กศน.) อำเภอสันป่าตอง
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 053311351 ต่อ 0 , 13