ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ นายสราวุธ ยงค์พิทักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 0-53203-800
2 สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ นางสุมาลี ปันดอน ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ 053277043