ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ วัฒนธรรม
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ 053222262
2 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการเชียวชาญ 053283562
3 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ นางเกษราภรณ์ กุณรักษ์ นักจดหมายเหตุ ชำนาญการ 053-281424
4 หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ นางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ 053-808551, 053-278322-3
5 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่
6 ศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต 8