ข้อมูลตามประเภทส่วนราชการ

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
# หน่วยงาน ผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ นายปรีชา กัลยา ผู้จัดการ 053 260 260
2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 นายวิธร มาเอียด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 0 5334 3800
3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) นายอนุชา ศิริบวรเดช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ 052-001349
4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงให
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2
6 สำนักงานไปรษณีย์ เขต 5
7 ไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่
8 สำนักงานบริการลูกค้า เขตเหนือ NT
9 โทรคมนาคมแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ (บ.ทีโอที จำกั
10 ท่าอากาศยานเชียงใหม่
11 ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
12 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5
13 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
14 ธนาคารออมสิน ภาค 8
15 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
16 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่